Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik in het kort uit hoe Wunderlust fotografie met persoonsgegevens omgaat.

Algemeen

Wunderlust fotografie (hierna: ‘Wunderlust') vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door Wunderlust dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij zal Wunderlust persoonsgegevens (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) alleen verwerken in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG').

Persoonsgegevens die Wunderlust verwerkt

Wunderlust kan verschillende types van persoonsgegevens verwerken, waaronder directe identificatiegegevens als naam en (portret)foto’s, contactgegevens als e-mailadres en financiële transactiegegevens zoals IBAN-nummer. Wunderlust verwerkt slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening van fotografie mogelijk te maken.

Verder maakt Wunderlust gebruik van cookies op de website(s) om de gebruikservaring te optimaliseren. Voor meer informatie hierover, verwijs ik naar de cookieverklaring.

Doeleinden voor verwerken persoonsgegevens

Wunderlust verzamelt, gebruikt en beheert de persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden voor alle doeleinden die noodzakelijk zijn om de relevante diensten te kunnen aanbieden en om de goede (technische) werking van de website(s) te kunnen verzekeren.

Deze doeleinden omvatten onder andere het maken van foto’s (eventueel op locatie), het uitsturen van mailingen en het verlenen van toegang tot de website(s).

Wunderlust zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Het bewaren van bepaalde persoonsgegevens kan onderhevig zijn aan wettelijke bewaartermijnen.

Openbaarmaking aan derden

Wunderlust zal persoonsgegevens niet verkopen, overdragen of op enige andere manier bekendmaken aan derden zonder voorafgaande expliciete toestemming, tenzij Wunderlust hier wettelijk toe verplicht is.

Foto’s van geportretteerden onder de 16 jaar zullen niet worden gemaakt zonder toestemming van ouders of verzorgers en zullen niet direct zichtbaar zijn op de website (www.wunderlust.nl). De foto’s zullen met uiterste zorgvuldigheid worden beveiligd en worden gepubliceerd op een beveiligde website.

Overdracht van persoonsgegevens

Voor de overdracht van persoonsgegevens, zoals het versturen van (portret)foto’s, maakt Wunderlust gebruikt van een beveiligde portal. De servers van deze beveiligde portal zijn ondergebracht in een datacenter in de Europese Economische Ruimte. Wunderlust zal geen persoonsgegevens bewaren in en/of overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de opdrachtgever zich buiten deze zone bevindt.

Rechten als betrokkene

Wunderlust zal persoonsgegevens alleen op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier verwerken, wat inhoudt dat de persoonsgegevens die Wunderlust heeft verkregen alleen verwerkt zullen worden voor de hierboven genoemde gerechtvaardigde doeleinde(n).

Wunderlust stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

De betrokkene heeft rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die met Wunderlust gedeeld zijn:

  • Recht op informatie;
-

  • Recht van inzage;
-

  • Recht op rectificatie;
-

  • Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’);
-

  • Recht op beperking van de verwerking;
-

  • Recht van bezwaar;
-

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
-

  • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde  individuele besluitvorming, waaronder profilering.

    Indien betrokkene één van de bovengenoemde rechten wil uitoefenen, of vragen heeft over zijn/haar privacy, kan betrokkene Wunderlust benaderen door een schriftelijke vraag te sturen per post naar Wunderlust fotografie, via een mail naar info@wunderlust.nl of via het contactformulier.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Wunderlust fotografie
Kanaalweg 30, 3526 KM Utrecht

Datum laatste revisie:
1 april 2019